Sportongeval

Klik hier om het webformulier met de gegevens van uw ongeval in te vullen. Wij maken deze gegevens over aan de KBVB die ons een aangifteformulier bezorgen welke wij u asap bezorgen.

De jeugdspelers van KMSK Deinze zijn – voor zover ze aangesloten zijn bij de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.

Criteria van tegemoetkoming

Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club.  Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement van het F.S.F en zijn te talrijk om allemaal op te sommen. Algemeen kan men stellen:

 • Er is een vrijstelling van € 8,70 per ongeval- in principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters-,  apothekers-, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. (Remgelden)
 • De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F.
 • Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
 • Belangrijk is wel dat het F.S.F slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.
  9800 Deinze.

Aangifte van een sportongeval

Een speler die zich op training of een wedstrijd kwetst, dient zich:

 • bij voorkeur aan te bieden bij onze clubarts, Dr. Pierre De Witte, Ten Bosse 56 te Deinze, tel. 09/386 14 83 die de eerste zorgen zal toedienen en alle verdere maatregelen zal treffen voor de medische begeleiding.
 • in geval de clubarts niet bereikbaar is, de medische zorgen te laten toedienen door de huisarts of eventueel de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis (Sint Vincentius Ziekenhuis – Peter Benoitlaan 40 – 9800 Deinze).  Bovendien dient de speler de clubarts zo spoedig mogelijk in te lichten over de aard van zijn kwetsuur.
 • in beide situaties dient het ongevalsaangifte - formulier aan de arts worden voorgelegd.  Dit formulier bestaat uit 2 bladzijden : 1/ Medisch getuigschrift: dient ingevuld te worden door de behandelende arts; 2/ Bijkomende inlichtingen: dient ingevuld te worden door de speler, ouders en/of een clubafgevaardigde.

Het ingevulde formulier (dat altijd uit 2 bladzijden bestaat) moet binnen de 21 kalenderdagen in het bezit zijn van de KBVB. Gelieve dus dit formulier zo spoedig mogelijk binnen te brengen op de club. Dit kan door de aangifte persoonlijk af te geven :

a) ofwel op het jeugsecretariaat tav Stefaan Vandorpe

b) ofwel op het hoofdsecretariaat aan de algemeen secretaris Toon Maebe

De secretaris zal de ontbrekende gegevens invullen en de aangifte overmaken aan de verzekering. Na de aanvaarding van het ongeval zal de speler dan eveneens per brief worden ingelicht over hetgeen hij verder moet doen. Hierbij zal ook het  “genezingsattest” U toegestuurd of overhandigd worden. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen dient bij elke ongevalaangifte een kleefbriefje van de mutualiteit te zijn gevoegd.

Kinestherapie

Kinesitherapeutische behandelingen worden slechts toegestaan na voorafgaande goedkeuring door de verzekering en er wordt geen tegemoetkoming verleend indien de sportinactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt. Het aantal kine-beurten moet vermeld worden op het aangifteformulier. Eventuele verlenging van deze behandeling moet eveneens vooraf door onze clubarts worden toegestaan en door de secretaris aan de K.B.V.B. worden aangevraagd.

Apotheker

Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten. Kasticket is niet voldoende.
Hernemen van trainingen en wedstrijden na kwetsuur

 • Ongeacht of de kwetsuur werd opgelopen tijdens activiteiten (trainingen of wedstrijden) van KMSK Deinze of niet, moet de speler die de trainingen wenst te hervatten de clubarts van KMSK Deinze raadplegen.
 • Indien de speler de behandeling van zijn kwetsuur toevertrouwde aan een arts van zijn keuze, dan moet hij van zijn arts een medisch verslag vragen dat aan de clubarts van KMSK Deinze wordt voorgelegd. De toelating tot hervatten van de trainingen bij KMSK Deinze kan enkel gegeven worden door de clubarts van KMSK Deinze.
 • De trainers en jeugdmanager zullen er over waken dat spelers die uit kwetsuur terug komen slechts tot de trainingen worden toegelaten na voorlegging van een attest van de clubarts. Een eventueel attest dat werd uitgereikt door een andere arts dan de clubarts geeft geen aanleiding tot toelating de trainingen te hervatten.
 • Deze maatregel is ingegeven vanuit de grootst mogelijke zorg voor onze spelers, de grootst mogelijke voorzichtigheid en gaat tevens uit van de vrije keuze van behandelende arts.
 • Wat het hernemen van wedstrijden betreft zal de clubarts reeds de nodige richtlijnen geven bij het verlenen van zijn toelating de trainingen te hernemen. Deze gegevens worden doorgespeeld door de jeugdmanager aan de veldtrainer, de conditietrainer en de coördinatietrainer. Deze richtlijnen moeten strikt opgevolgd worden door de trainers.
 • Betreffende het hernemen van wedstrijden in geval de speler een sportongevallendossier heeft laten openen  is het “attest van genezing” vereist. Het reglement van inwendige orde van K.M.S.K. Deinze voorziet immers dat voor elk sportongeval het "attest van genezing" door de clubarts moet worden ondertekend. Zonder deze goedkeuring mag aan geen enkele wedstrijd worden deelgenomen.

Terugbetaling van onkosten

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, vragen wij :

 • ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN;
 • De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest “ tussenkomst “ te laten invullen (enkel op naam van speler)
 • Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan Toon Maebe - algemeen secretaris – Stadionlaan 5 – 9800 Deinze. 

GOUDEN RELATIES

Garden Concept Versele Laga MHC Domestic Services MKS LUC DEKIMPE JAKO