Missie & Visie

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

Jeugdacademie KMSK Deinze is een gestructureerde jeugdwerking waarin KMSK Deinze, zowel in competitieverband als op vriendschappelijke basis, voetbal op elite niveau aanbiedt.

Deze jeugdwerking omvat:

 1. Het ontwikkelen en verruimen van de voetbalcapaciteiten van elke speler;
 2. Het vormen van karaktereigenschappen zoals discipline, respect en sportieve strijdlust;
 3. Het uitdragen van een sportief, strijdvaardig en vooruitstrevend imago als club, ploeg en organisatie.

Hoe de club zich profileert hangt niet enkel af van het voetbal dat de jeugdelftallen op de grasmat brengen, maar ook – en in belangrijke mate – van de wijze waarop de club zich gedraagt, zowel uit als thuis.  De gedragswijze van de club wordt bepaald door de individuele gedragswijze van elkeen die met KMSK Deinze jeugd verbonden is: bestuursleden, trainers, afgevaardigden, spelers, ouders en supporters!  Al deze groepen maken deel uit van de club en verzekeren – elk op hun manier – een stuk van de clubuitstraling.  Daarom moet en zal iedereen zich waardig gedragen of de ploeg nu de partij gewonnen of verloren heeft.
Het jeugdbestuur van KMSK Deinze hecht hier enorm veel belang aan! Ook de houding van iedereen tegenover de scheidsrechters is een onderdeel van de clubuitstraling.

Scheidsrechters beoefenen net als de voetbalspeler een hobby.  De voetballer moet het gezag van de scheidsrechter leren aanvaarden.  Deze waarde moet de jeugdspeler niet enkel leren van zijn trainer of afgevaardigde, maar ook van supporters langs het veld. Dit neemt uiteraard niet weg dat men door een scheidsrechterlijke beslissing gefrustreerd kan zijn, toch blijft men dan die frustratie ook waardig uiten.

Respect is een ander sleutelwoord dat je straks ook in het huishoudelijk reglement zult aantreffen. Respect uit zich in een beleefde houding tegenover collega spelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, supporters maar het belangrijkste, jezelf. Het uit zich tevens in het samenwerken als team. Help elkaar, vorm één groep, wees één ploeg waarin iedereen bereid is voor elkaar door het vuur te gaan en elkaar naar een hoger niveau te brengen. Voetbal is immers in eerste instantie een ploegsport. Respect uit zich ook in het correct behandelen van het eigen materiaal en het materiaal van de club. Verzorg de uitrusting, zorg dat de schoenen altijd goed gepoetst zijn, ... Hou zeker de kleedkamers zowel uit als op verplaatsing netjes en proper want deze worden dezelfde avond of ’s anderendaags nog door anderen gebruikt.

Wees stipt en correct bij het naleven van afspraken. Indien de begeleiders afspreken om op een bepaald uur te verzamelen om naar een wedstrijd te vertrekken, wees dan liever 10 min te vroeg, dan slechts 1 min te laat. Te laat komen kan niet, want een volledige ploeg kan en mag niet wachten op iemand die de afspraken niet kan respecteren. Indien er dan toch omstandigheden zijn waardoor een afspraak niet tijdig kan nagekomen worden, wees dan zo correct de trainer of de afgevaardigde zelf te verwittigen.

Alle bovenstaande punten moeten bijdragen tot een klimaat van rust waarin goed gewerkt kan worden aan een jeugdopleiding die primeert boven de resultaten. De trainers bepalen – in samenwerking met de coördinatoren en de sportief manager – de sportieve lijn binnen de jeugdploeg. Kritiek formuleren is gemakkelijk, maar laat deze opbouwend zijn en breng deze tot bij de juiste personen. Het luidkeels en ongepast uiten van andere visies, zal niet getolereerd worden. Bespreek meningsverschillen discreet met de trainer, de respectievelijke coördinator of de sportief manager. maar nooit na een wedstrijd. Indien iedereen het bovenstaande in acht neemt, zowel naar de letter als naar de geest, zijn wij ervan overtuigd dat we een mooi seizoen zullen doormaken. En denk eraan, de voetbalopleiding primeert! Zowel verliezen als winnen horen hierbij.

Wij willen u ook van harte bedanken voor het vertrouwen dat u in de jeugdwerking van KMSK Deinze stelt, en wensen u veel succes, plezier en voetbalgenot.

Missie

De raad van beheer van de vzw KMSK Deinze geeft de Jeugdacademie KMSK Deinze de volgende missie mee. De jeugdwerking zal er voor zorgen:

 • Dat de club een sociale verankering in de lokale maatschappij heeft via het aantrekken, opleiding en begeleiden van jeugdspelers.
 • Daarbij primeert het voetbaltechnische opleidingsaspect boven de resultaten.
 • De jeugdopleiding voorziet in een zeer gedegen nationale jeugdopleiding met extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van de speler.
 • De jeugdwerking zal er naar streven jaarlijks minimaal twee jonge talentvolle spelers klaar te stomen voor het fanionelftal van de club.
 • De jeugdwerking kan bij het vervullen van zijn missie op de volledige steun van de vereniging rekenen.
 • Naast de bovenstaande objectieven, zal de jeugdwerking er tevens naar streven een zo goed mogelijke relatie met de regioclubs te bewerkstelligen.
 • De jeugdwerking staat eveneens in voor de organisatie van extra-sportieve organisaties die hoofdzakelijk fondsen moeten opleveren, die extra uitgaven moeten kunnen dekken.
 • Deze missies zijn de hoofdmissies die de raad van beheer meegeeft aan de jeugdwerking.
 • De jeugdwerking werkt dit autonoom uit en rapporteert op regelmatige basis, via hetgeen in zijn werkingskader is bepaald, aan de raad van beheer.

Visie

Intern sportief beleid

De opleidingsvisie van de club bestaat erin dat KMSK Deinze met getalenteerde spelers uit een directe omgeving in een straal van 25 km een goede opleiding biedt op vlak van techniek, tactiek, fysiek, sociaal en mentaal vermogen.
Wij zien in de goed opgeleide spelers een basis voor de toekomst. Zelfs wanneer zij niet doorbreken in onze eigen A kern maar bij een andere club hun kwaliteiten kunnen tonen, zijn wij een tevreden club;

Vier pijlers zijn een belangrijk gegeven in onze jeugdopleiding: Kwaliteit, Motivatie, Sportiviteit, Kansen

KWALITEIT:
wij willen kwaliteit bieden door op een speelse manier een belangrijk accent te leggen in ons opleidingsplan. Fun staat voorop en is belangrijk. Door een goede omkadering met gediplomeerde trainers willen wij op een doordachte manier en met zelfevaluatie de jongeren een kwaliteitsvolle basis in het voetbal meegeven.

MOTIVATIE:
een factor die wij hoog in het vaandel dragen, de wil en motivatie bij de trainers, afgevaardigden, bestuurders en alle medewerkers moet aanwezig zijn om tevens onze jeugdspelers de gedrevenheid mee te geven die ze zullen nodig hebben om in hun sportieve loopbaan te slagen.

SPORTIVITEIT: 
door sportiviteit te tonen bij onze trainers en begeleiders van onze jeugdploegen geven wij het voorbeeld om onze jeugd ook te leren winnen en verliezen.  Respect tegenover onze tegenstrevers moet steeds aanwezig zijn, tevens betekend respect steeds te willen winnen maar de nederlaag ook te aanvaarden.

KANSEN: 
vooral kansen bieden aan iedereen in onze opleiding, iedereen dezelfde kansen geven moet een streefdoel zijn voor onze opleiders.  De speelgelegenheid bijhouden en naar een goed percentage brengen.  Kansen geven betekent ook dat wij niet alleen de leverancier willen zijn voor jongeren die doorbreken in ons A elftal, maar tevens  in voetbal ofwel op hoger of lager niveau een bijdrage kunnen leveren door onze visie en taakgerichtheid aan te bieden.

KMSK Deinze biedt aan zijn jeugdspelers een opleiding gesteund door deze 4 pijlers: wij zijn ervan overtuigd dat de mentale vaardigheden in het hedendaagse voetbal steeds belangrijker worden, binnen dit concept zijn de intrinsieke motivatie en enthousiasme belangrijke gegevens. Hiervoor werken we met een mental coach, Johannes Coulombier. Motivatie van de jeugdspelers drijft voor een groot stuk op positivisme. Een schouderklopje of een aanmoediging bij een goede actie of pass kan wonderen doen.  Dit is nodig in alle geledingen in de club. Ook naar de ouders proberen wij dezelfde waarden mee te geven,  sportief gedrag tov tegenstrevers, scheidsrechters, afgevaardigden is een must om onze waarden uit te dragen.  Positieve attitude en controle over de emotie van de ouders kan een belangrijke waarde zijn die de jongeren mee oppikken tijdens de wedstrijden en trainingen.  Met nadruk vragen wij de trainer alleen zijn coaching te laten verzorgen, zodat de focus bij de spelers optimaal blijft.  Evaluatie en  eerlijke communicatie moet op de juiste momenten doorgegeven worden gedurende de ganse opleiding.

Leerplannen

Het is belangrijk de jonge kinderen op een goede manier te leren bewegen in samenhang met het aanleren van de technische vaardigheden in het voetbal.  Spelvreugde en fun moeten de trainingen naar een aangenaam en leerrijk moment leiden in het opleiden.  Resultaat heeft minder belang maar beter maken en voldoende spelen moet aan bod komen.  Het snel verwerken van de bal en het juist doorspelen is nog altijd één van de grote wapens in het spel, individuele actie moet aangeleerd worden maar de bal gaat altijd sneller dan de speler.  Verzorgde en goede opbouw van achter uit zal dan ook hoog in het vaandel staan.  Aanvallend voetbal moet onze leuze zijn gedurende de ganse opleiding, tenslotte is goals scoren het mooiste wat er is.  Vanaf  11 – 11  speelt iedereen zonevoetbal en naarmate ze ouder worden, een grotere aandacht voor tactiek.  We blijven echter ten allen tijde de 4 pijlers respecteren die we voordien aanhaalden.  

Deze items worden in de leerplannen per leeftijdscategorie uitgewerkt waarbij de individuele ontwikkeling van de speler centraal staat. Elk opleidingsplan bestaat uit speelwijzetrainingen, veldtrainingen, techniektrainingen, conditietrainingen, loopcoördinatietrainingen en krachttrainingen. KMSK Deinze wil vooral het individuele profiel van de spelers beïnvloeden dmv het aanbieden specifieke trainingen (visietraining, conditietraining, coördinatietrainingen, techniektraining). Elk opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig

Aanbod

Het voetbalaanbod van KMSK Deinze situeert zich op:

 • Gewestelijk vlak voor de U7 en U8
 • Elite 2 voor de U9 t.e.m. de beloften

Intern beleid extra sportief:

 • Voetballen bij KMSK Deinze betekent ook dat er aandacht geschonken wordt aan de schoolprestaties door:
  -     aantal trainingen en de intensiteit van de trainingen aan te passen tijdens de examenperiodes
  -     informeel opvolgen van de schoolresultaten tijdens de evaluatiegesprekken
  -     formele infomomenten te voorzien voor spelers en ouders
  -     elke speler die aangesloten is bij KMSK Deinze onderschrijft het spelerscharter (website)
 • Het medische departement ondersteunt de spelers op volgende wijze:
  -     aanwezigheid kine tijdens bepaalde dagen en uren
  -     jaarlijks medisch onderzoek voor alle spelers
  -     strikte opvolging van gekwetste spelers (via info gram – procedure bij sportongevallen)
 • Mentale coaching introduceren door:
  -     een aanwezige en beschikbare mental coach.
 • Opvoedende en ethische waarden bijbrengen door:
  -     onderschrijven van het huishoudelijke reglement met veel aandacht voor respect en discipline van de jeugdspeler en de ouders
  -     stimuleren van de fairplay
  -     gezinnen in een moeilijke sociale en financiële situatie bij te staan door bvb een afbetalingsplan te regelen, via carpooling iedereen op trainingen en wedstrijden krijgen, gratis tweedehandskledij aan te bieden, kinderen gratis drank en een versnapering aan te bieden wanneer nodig, …
 • Verbinding tussen de leden creëren door:
  -     randactiviteiten te organiseren (bvb kerstfeest voor onderbouw, Foot Lunck, uitstappen per ploeg mee helpen te financieren)

Doelstellingen KMSK Deinze jeugd

Basisdoelstelling blijft zoveel mogelijk eigen spelers op te leiden voor de A-kern. Dit doen we door:

 • de spelers zoveel mogelijk individueel op te leiden en hiervoor de middelen vrij te maken (jong oranje, eventueel talentengroep U13-U14-U15 samen te stellen, ..)
 • gespecialiseerde opleidingen aan te bieden (techniektrainingen, visietrainingen, coördinatietrainingen, conditietrainingen, keepertrainingen, ….) en verder uit te breiden
 • de scouting voor de bovenbouw beter te maken en hiervoor de middelen vrij te maken
 • voeling te blijven houden met spelers KMSK Deinze hebben verlaten
 • kwalitatieve trainers aan te werven (door profiel scherper te stellen, evaluaties op te stellen, functioneringsgesprekken te voeren)
 • de specifieke opleidingsplannen jaarlijks bij te sturen (dit gebeurt nu reeds maar kan nog beter)

Doelgroepen

KMSK Deinze richt zich tot alle jongens en meisjes uit de grote regio rond Deinze (diameter van 25 km). De instroom bij de onderbouw wordt zo breed mogelijk gehouden door:

 • oprichten van een bewegingsschool voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar via Footkido.
 • minstens 2 ploegen per categorie in te schrijven

Naast de spontane instroom via de voetbalschool wordt actief aan scouting gedaan binnen de regio. Voor de tussen- en bovenbouw worden er eveneens testdagen georganiseerd op zondagvoormiddag en dit vanaf februari. 

Waarden KMSK Deinze jeugd

10 geboden:

 1. Be Respectfull
 2. Be a Professional
 3. Be Ambitious
 4. Be a Winner
 5. Be an Example
 6. Be a Teamplayer
 7. Be Responsible
 8. Be Clean
 9. Be Open Minded
 10. Be KMSK Deinze

Naast de clubwaarden (ambitieus, zelfbewust en gedreven) heeft de jeugdopleiding nog een aantal extra waarden die we nastreven:

 • Respect: Voor materiaal, eigen spelers, tegenstander, medewerkers, scheidsrechters, ….
 • verdraagzaamheid: Alle jongens en meisjes zijn gelijk binnen KMSK Deinze en moeten zich verdraagzaam openstellen tov andersdenkenden ongeacht kleur, geaardheid of religieuze overtuiging
 • openheid: We hebben een open communicatiecultuur met respect voor ieders mening zonder te schofferen
 • professionaliteit: Door het aanstellen van kwalitatieve, gediplomeerde en specifieke trainers willen we de professionaliteit bewerkstelligen
 • eerlijkheid: Elke evaluatie en elke beslissing, hoe persoonlijk ook, gebeurt op een eerlijke manier. Geen enkel kind geniet van een voorkeursbehandeling!
 • gelijkheid: Alle jongens en meisjes zijn gelijk ongeacht hoe goed of minder goed iemand kan voetballen

GOUDEN RELATIES

Garden Concept Versele Laga MHC Domestic Services MKS LUC DEKIMPE